  
  
2022/3/23
      ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ     ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ     ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩ   ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ   ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ   ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ   ᠬᠦᠴᠦᠨ   ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ    ᠤ ᠬᠣᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠠᠶ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠤ ᠵᠠᠮ   ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ᠂ ᠭᠣᠣᠯ   ᠣᠯᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ᠂     ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ︵ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ︶ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ᠂   ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ   ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠫᠠᠢ  ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠫᠠᠢ   ᠭᠡᠳᠦᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠷᠪᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ    ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ︽ ᠫᠠᠢ ᠮᠣᠳᠣ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ   ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ   ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ   ᠬᠣᠷᠢ   ᠣᠨ  ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠦᠷᠭᠦᠨ    ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ   ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂    ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠩ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠢᠷᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ     ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠮᠠᠰᠡᠩᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠡᠢ ᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ   ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠪᠠᠳᠡᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠎  ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ     ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠠᠪᠠᠳᠡᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ   ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠤᠷ     ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ      ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣ  ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠠᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
   